top of page

24 hodinové EKG monitorovanie -

EKG holter

Holterové monitorovanie je mimoambulantné monitorovanie EKG a slúži na dlhodobejšie sledovanie elektrickej aktivity srdca vyšetrovaného - ide o akési prenosné EKG.

Čo sa deje pri vyšetrení?

Po bežnej prehliadke vyšetrovaného na kardiologickej ambulancii lekár zapožičia vyšetrovanému Holterov monitor - Holterov prístroj, na telo vyšetrovaného umiestni elektródy a zapne záznamové zariadenie prístroja. Tým sa celé vyšetrenie zahájilo a prístroj začal monitorovať činnosť srdca vyšetrovaného. Lekár prekontroluje správnu činnosť prístroja, poučí vyšetrovaného čo má robiť v prípade odlepenia sa elektród a zapne samotný prístroj. Vyšetrovaný sa môže obliecť a odísť z ambulancie za svojimi bežnými činnosťami. Holterov prístroj sa upevňuje samostatným pásom na hrudník vyšetrovaného alebo sa pripína na opasok vyšetrovaného (podľa typu prístroja). Vyšetrovaný sa počas vyšetrenia správa úplne normálne a prirodzene, prístroj ho neobmedzuje ani neobťažuje svojou prítomnosťou. Vyšetrovaný si počas vyšetrenia vedie písomný záznam o svojich aktivitách a činnostiach (jednoduché poznámky), aby mohol lekár - kardiológ správne vyhodnotiť údaje získané z Holterovho prístroja.

Celé vyšetrenie trvá 24 hodín. V čase ukončenia vyšetrovania sa vyšetrovaný dostaví k lekárovi - kardiológovi, ktorému je potrebné zapožičaný prístroj vrátiť. Lekár prístroj vypne, odopne z vyšetrovaného, odstráni elektródy a záznam prístroja prenesie do počítača. Vyhodnotenie záznamu nejaký čas trvá, avšak výsledok vyšetrenia sa vyšetrovaný dozvie v priebehu niekoľkých dní. Po skončení vyšetrenia väčšinou môže vyšetrovaný odísť a venovať sa svojim činnostiam.

Príprava na vyšetrenie

Vyšetrenie si nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu. Cieľom vyšetrenia je zachytiť poruchy činnosti srdca vyšetrovaného, ku ktorým môže dôjsť pri bežných životných aktivitách. Počas vyšetrenia sa vyšetrovaný venuje všetkým bežne vykonávaným činnostiam a aktivitám, vyšetrenie ho nijako mimoriadne neobmedzuje. Je nutné dbať, aby sa prístroj nepoškodil nárazom či vodou      (napr. v priebehu vyšetrenia sa nesmiete kúpať ani sprchovať, pre osobnú hygienu je možné opatrne použiť vlhkú utierku).

 

bottom of page